Dlaczego warto z nami współpracować?
Masz pytania? Zadzwoń
798 019 019
Wyślij wiadomość

Zapytanie ofertowe


Jaworzno, 12.07.2017 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr 1/RPO/WSL/3.3/2017
w ramach projektu pn.

„Wdrożenie chmurowego sytemu informatycznego wykorzystującego wirtualne wymiary analityczne kompatybilne z workflow do zarządzania inwestycjami budowlanymi.” 
złożonego w odpowiedzi na konkurs nr
RPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


I. ZAMAWIAJĄCY:
RISER.domy Sp. z o. o.
ul. Inwalidów Wojennych 8
43-603 Jaworzno
NIP: 632-20-09-441
KRS: 0000459987

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU: 
Piotr Góralczyk
Mail: biuro@riserdomy.pl
Tel: 32 614 01 75

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie realizowane będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.


IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza dotycząca opracowania dokumentacji źródłowej/konstrukcyjnej nowego systemu w zakresie przełożenia potrzeb firmy na język informatyczno-programistyczny i ubranie procesów odbywających się w firmie RISER.domy Sp. z o.o. w odpowiednie procesy informatyczne.

W wyniku realizacji usługi doradczej stworzona zostanie specyfikacja techniczna systemu.
W ramach usługi doradczej planuje się analizę następujących zadań, procesów i dokumentów 
w firmie i przeniesienie ich na język informatyczny (PKT 1,2) oraz analizę typów raportów potrzebnych firmie:
1. Procesy
- Zarządzanie Zadaniem Budowlanym.
2. Dokumenty i obiekty
- Umowy:
* Umowa z Inwestorem
* Podwykonawcą
* Aneks do umowy
* Zlecenie od Inwestora
* Inne
- Protokół Odbioru Prac dla Inwestora/Od Podwykonawcy
* Protokół rzeczowo-finansowy odbioru prac dla Inwestora/Protokół rzeczowy odbioru prac dla Inwestora
* Protokół Odbioru Prac od Podwykonawcy
- Faktura sprzedaży
- Zapotrzebowanie materiałowe/ Zapotrzebowanie na usługi
- Zlecenie dla Podwykonawcy i Zamówienie na materiał
* Zlecenie
* Zamówienie
- Karta dziennego obłożenia/ Raport czasu pracy pracowników budowlanych/Raport pracy sprzętu
* Karta dziennego obłożenia
* Raport czasu pracy - Pracownik (Karta czasu pracy)
* Raport Pracy Sprzętu (Karta pracy sprzętu)
- Projekty
* Karta Zadania budowlanego
* Drzewo projektowe
- Kosztorysy i budżety
* Kosztorys Zadania Budowlanego
* Budżet Zadania Budowlanego.
3. Raporty - przeprowadzenie czynności w zakresie analizy jakiego typu raporty są niezbędne w działalności firmy, do podejmowania strategicznych decyzji zarządczych.
- Raport o realizacji kosztów projektu
- Raport plan i realizacja budżetu
- Raport z dziennego obłożenia zbiorczo
- Raport czasu pracy pracowników budowlanych zbiorczo
- Raport sprzętu
- Raport Cash Flow.

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza zamówień uzupełniających.
4. KOD CPV 72220000-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA ICH OCENY:
1. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się: 
a) podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
2. Warunki wskazane w punkcie 1. będą oceniane metodą zerojedynkową tj. spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
3. Oferta, która nie spełni jakiegokolwiek warunku określonego w punkcie 1 zostanie odrzucona.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do 20.07.2017 r. do godziny 23:59

• na adres e-mail: biuro@riserdomy.pl
lub

• w zamkniętej kopercie na adres: ul. Inwalidów wojennych 8, 43-603 Jaworzno

z dopiskiem:

„ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr 1/RPO/WSL/3.3/2017 – nie otwierać”

2. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
3. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferentów pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną. 
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert.
6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZAMIANA”.


VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ORAZ WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 120 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Okres realizacji zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą lub od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe albo alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. 
4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego Zaproszenia powinny zostać wypełnione przez Oferenta i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Oferenta w treści zgodnej 
z Zaproszeniem.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Z tytułu nieuwzględnienia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
7. Ofertę należy sporządzić pisemnie lub elektroniczne w jednym egzemplarzu w języku polskim.
8. Oferent może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
9. Strony oferty będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Oferent zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając.


IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.
2. Należy podać cenę całkowitą netto oraz brutto.
3. Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym Zaproszeniu, wszelkie zobowiązania Oferenta oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent 
z tytułu należytej realizacji całości zamówienia.
4. Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku 
o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.), tzn.: Cena to wartość wyrażona 
w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
5. Ceną oferty jest kwota (wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług) za realizację przedmiotu zamówienia wymieniona w Formularzu Oferty.

X. OCENA OFERT:
1. Oferty Oferentów, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu oraz, że spełniają warunki udziału w postępowaniu będą badane pod względem ich zgodności z wymogami Zamawiającego postawionymi w opisie przedmiotu zamówienia. 
2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Oferty, które nie będą odpowiadać wymogom określonym w niniejszym Zaproszeniu zostaną odrzucone, pozostałe oferty zostaną dopuszczone do oceny punktowej.
4. Zamawiający dokona oceny punktowej złożonych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:


Lp. nazwa kryterium waga kryterium
1. cena oferty (C) 60
2. czas realizacji w dniach roboczych (T)
40

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta za daną część zamówienia, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach ww. kryteriów obliczoną w poniższy sposób:

 


S= C*0,60 + G*0,40
gdzie:
S – suma uzyskanych punktów
C – punkty z kryterium cena 
T – punkty z kryterium czas realizacji w dniach roboczych

Sposób wyliczania punktów z poszczególnych kryteriów:

C = (Cmin/Cof) x 100
gdzie: 
C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty
Cmin - najniższa cena wśród składanych ofert
Cof - cena danej oferty

T = (Tmin/Tof) x 100

gdzie:
T– ilość przyznanych punktów za kryterium czas realizacji w dniach roboczych 
Tmin– najkrótszy czas realizacji w dniach roboczych
Tof – proponowany czas realizacji w dniach roboczych danej oferty

6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej że względu na to, że zostały złożone oferty który uzyskały taką samą liczbę punktów Zamawiający wezwie Oferentów do przedstawienia szczegółowych wyjaśnień i określi dodatkowe kryterium wyboru.


XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. 
2. Umowa zostanie podpisana z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
3. W przypadku, gdy Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert.

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przede wszystkim gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:

1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę, 
2. Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy Wykonawcy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.
3. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 
4. Warunki dokonania zmian: wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

XIV. ZASTOSOWANE ŚRODKI UPUBLICZNIENIA INFORMACJI O ZAMÓWIENIU:
1. Zamieszczanie Zapytania na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: www.riserdomy.pl
2. Wysłanie zapytania do co najmniej 3 potencjalnych oferentów.

XV. ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 1. Wzór Formularza Ofertowego.
2. Załącznik nr 2. Oświadczenia.

 

 

Z wyrazami szacunku,


……………………………………………

 

 


ZAŁĄCZNIK NR 1

Pieczęć Oferenta


FORMULARZ OFERTOWY
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/RPO/WSL/3.3/2017

1. Dane Oferenta:

Nazwa Oferenta 
Adres siedziby 
KRS 
NIP 
REGON 
Adres e-mail 
Nr telefonu 
Nr faksu

2. Cena:

2.1. Niniejszym zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w zapytaniu ofertowym nr nr 1/RPO/WSL/3.3/2017z dnia 11.07.2017 r. w cenie netto: ……………………………………………………………………………………………………………………
Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Cenie brutto: ………………………………………………………………………………………………………………….
Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Czas realizacji przedmiotu zamówienia:

Niniejszym zobowiązuję się zrealizować przedmiot przedmiot zamówienia w ciągu ………………………………………… dni roboczych od daty podpisania umowy lub od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego


4. Termin związania ofertą:
Niniejszym oświadczam, iż pozostaje związany ofertą do dnia ………………………………………………….

5. Oświadczam iż zapoznałem się z warunkami niniejszego postępowania i nie zgłaszam do niego zastrzeżeń.

 


Miejscowość data Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Pieczęć Oferenta


Numer postępowania: nr 1/RPO/WSL/3.3/2017


OŚWIADCZENIA

Lp. Oświadczenie
1. 
W celu uniknięcia konfliktu interesów oświadczam, że

…………………….……………………………………………………………………………………..
(nazwa Oferenta)

nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 


Miejscowość data Podpis Oferenta

 

POBIERZ:

formularz ofertowy

treść zapytania

Aktualne zapytania:

ZAPYTANIE nr 3/RPO/WSL/3.3/2017

  Jaworzno, 23.10.2017 r.   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr 3/ RPO/WSL/3.3/2017 w ramach projektu pn.   „Wdrożenie chmurowego sytemu informatycznego wykorzystującego wirtualne wymiary analityczne kompatybilne z workflow do zarządzania inwestycjami budowlanymi. ...

zobacz pełne zapytanie

Zapytanie nr 1/RPO/WSL/3.3/2017

Jaworzno, 12.07.2017 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr 1/RPO/WSL/3.3/2017w ramach projektu pn. „Wdrożenie chmurowego sytemu informatycznego wykorzystującego wirtualne wymiary analityczne kompatybilne z workflow do zarządzania inwestycjami budowlanymi.” złożonego w odpowiedzi na konkurs nrRPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17 w r ...

zobacz pełne zapytanie

Zapytanie 2/RPO/WSL/3.3/2017

Jaworzno, 28.08.2017 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr 2/RPO/WSL/3.3/2017w ramach projektu pn. „Wdrożenie chmurowego sytemu informatycznego wykorzystującego wirtualne wymiary analityczne kompatybilne z workflow do zarządzania inwestycjami budowlanymi.” złożonego w odpowiedzi na konkurs nrRPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17 w ramach ...

zobacz pełne zapytanie

Zapytanie 4/RPO/WSL/3.3/2017

Jaworzno, 18.04.2018r.   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr 4/RPO/WSL/3.3/2017 w ramach projektu pn.   „Wdrożenie chmurowego sytemu informatycznego wykorzystującego wirtualne wymiary analityczne kompatybilne z workflow do zarządzania inwestycjami budowlanymi” ...

zobacz pełne zapytanie

Informacja o wynikach postępowania 1/RPO/WSL/3.3/2017

Jaworzno, 2017-07-21   Uprzejmie informujemy, że wyłonionym dostawcą przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr 1/RPO/WSL/3.3/2017 została firma MEGATRONIK Modest Hebda. Uzasadnienie: oferta spełniła wszystkie warunki oraz uzyskała największą liczbę punktów.   ...

zobacz pełne zapytanie

Informacja o wynikach postępowania 3/RPO/WSL/3.3/2017

Jaworzno, 2017-11-27   Uprzejmie informujemy, że wyłonionym dostawcą przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr 3/RPO/WSL/3.3/2017 została firma MEGATRONIK Modest Hebda. Uzasadnienie: oferta spełniła wszystkie warunki oraz uzyskała największą liczbę punktów.   ...

zobacz pełne zapytanie

Informacja o wynikach postępowania 4/RPO/WSL/3.3/2017

Jaworzno, 2018-04-23   Uprzejmie informujemy, że wyłonionym dostawcą przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr 4/RPO/WSL/3.3/2017 została firma MEGATRONIK Modest Hebda. Uzasadnienie: oferta spełniła wszystkie warunki oraz uzyskała największą liczbę punktów.   ...

zobacz pełne zapytanie

Informacja o wynikach postępowania 2/RPO/WSL/3.3/2017

Jaworzno, 2017-10-03   Działając na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r. RISER.domy Sp. z o. o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania nr 2/RPO/WSL/3.3/2017 z dnia 2017-08-28 gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegające ...

zobacz pełne zapytanie

Witamy Państwa w RISER.domy!

Firma budowlana RISER.domy Sp. z o. o. powstała w oparciu o doświadczenie i sprawdzony schemat zarządzania spółki matki - RISER Sp. z o. o., która istnieje na rynku od 2005 r. Specjalizuje się w budowie domów jednorodzinnych dla Klientów indywidualnych z terenu Śląska i częściowo Małopolski.

Misja

Jesteśmy pewni, że budowa domu może być wspaniałą przygodą. Dbamy o to, aby nasi Klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie zarówno w trakcie budowy jak i po jej zakończeniu. Budujemy oraz projektujemy domy profesjonalnie i kompleksowo.

Dowiedz się więcej
firma budowlana riserdomy śląsk i małopolska

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.