Dlaczego warto z nami współpracować?
Masz pytania? Zadzwoń
798 019 019
Wyślij wiadomość

Zapytanie ofertowe

Jaworzno, 18.04.2018r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr 4/RPO/WSL/3.3/2017
w ramach projektu pn.

 

„Wdrożenie chmurowego sytemu informatycznego wykorzystującego wirtualne wymiary analityczne kompatybilne z workflow do zarządzania inwestycjami budowlanymi”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP,  Działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne  w działalności gospodarczej.

 

 

 1.      I.    ZAMAWIAJĄCY:

RISER.domy Sp. z o. o.

ul. Inwalidów Wojennych 8

43-603 Jaworzno

NIP: 632-20-09-441

KRS: 0000459987

 

 1.    II.    OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Piotr Góralczyk

mail: biuro@riserdomy.pl

tel: 32 614 01 75

 

 1.   III.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

 2. Zamówienie realizowane będzie zgodnie z rozeznania rynku określoną
  w „Wytycznych  w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (wartość zamówienia do 50 tys. PLN netto).
 3. Zamówienie zostało poprzedzone szacowaniem wartości przedmiotu zamówienia.

 

 1.  IV.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu informatycznego oraz dodatkowego wyposażenia wg poniższej specyfikacji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj

Minimalne parametry techniczne

1.1

Lapotp - 10 sztuk

Kod CPV 30213100-6 Komputery przenośne

 

Fabrycznie nowy

Ekran: 15,6 cala, 1366 x 768 pikseli

System operacyjny: Windows 10 lub równoważny

Procesor: Intel® Core™ i5 6gen 6200U 2,3 - 2,8 GHz lub równoważny pod względem częstotliwości

Pamięć: RAM 8 GB

Dysk: 1 000 GB

Mysz bezprzewodowa

 

* Za rozwiązanie równoważne uznaje się system, który winien:

a) Umożliwiać dokonywanie aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

b) Zapewniać internetową aktualizację w języku polskim;

c) Posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

d) Posiadać zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

e) Posiadać wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, WiFi);

f) Posiadać wbudowany system pomocy w języku polskim;

g) dostarczać wsparcie dla .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

h) Posiadać graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

i) Posiadać wbudowany mechanizm szyfrujący pozwalający na kryptograficzną ochronę danych na dyskach, o długości klucza min. 128 bitów;

j) Nie dopuszcza się licencji z rynku wtórnego;

k) Produkt musi dotyczyć najnowszej wersji dostępnej na rynku;

l) Posiadać wbudowane następujące mechanizmy umożliwiające przystosowanie stanowiska dla osób niepełnosprawnych:

• możliwość powiększania zawartości ekranu,

• narrator odczytujący zawartość ekranu,

• regulowanie rozmiaru kursora myszy i czasu jego reakcji.

1.2.

Monitor - 10 szt.

 

Kod CPV 30231300-0 Monitory ekranowe

Fabrycznie nowy

Monitor: 21,5”

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Wejścia: VGA, HDMI

Matryca: Antyrefleksyjna

 

1.3.

Przełącznik KVN - 1 szt.

 

Kod CPV 30211200-3 Osprzęt do dużych systemów komputerowych

Nowy

Ilość komputerów: min.8

Interfejs: VGA, USB (klawiatura, mysz)

Montaż: Rack 19”

 

1.4.

Zasilacz UPS - 1 szt.

 

Kod CPV 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami

Nowy

Moc skuteczna: 700W

Montaż: Szyny RACK

Ilość Gniazd 230V min 4 szt.

 

 

 

2.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert na rozwiązania charakteryzujące się wyższymi parametrami (za wyższe parametry uznaje się więcej funkcjonalności, szybsza i dokładniejsza praca, wyższa sprawność, wyższa wytrzymałość).

3.  W ramach poszczególnych elementów dopuszcza się podzespoły i rozwiązania wszystkich producentów minimum równoważne parametrom wydajnościowym i funkcjonalnym, jak wyżej wymienione oraz nie wymaga się rozwiązań i funkcjonalności, których z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, ze względu na ich charakter, np. prawny, nie można spełnić (wykazanie braku takiej możliwości leży po stronie Wykonawcy).

4.  Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych oraz wariantowych.

5.  Miejsce dostawy: RISER.domy Sp. z o. o., ul. Inwalidów Wojennych 8, 43-603 Jaworzno.

6.  Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia dostawy.

7.  Zamawiający nie przewiduje się płatności zaliczkowej i częściowej. Płatność w terminie do 7 dni od daty dostawy, płatna na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej fakturze VAT. Potwierdzeniem dostawy jest podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.

 

 

 1. V.        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA ICH OCENY:
 2. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:

podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopniaw linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.      Warunki wskazane w punkcie 1 będą oceniane metodą zerojedynkową tj. spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

 1. Oferta, która nie spełni  warunku określonego w punkcie 1 zostanie odrzucona.

 

 1. VI.        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 2. Ofertę należy złożyć w terminie od 18.04.2018 r. do 23.04.2018 r. do godziny 10:00.

• na adres e-mail: biuro@riserdomy.pl

lub

 • w zamkniętej kopercie na adres: ul. Inwalidów wojennych 8, 43-603 Jaworzno

 z dopiskiem:

„ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr 4/RPO/WSL/3.3/2017 – nie otwierać”

 1. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 2. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferentów pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert.
  2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowana  z dopiskiem „ZAMIANA”.

 

 1. VII.            TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ORAZ WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Maksymalny okres realizacji zamówienia: do końca miesiąca kwietnia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
 5. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 2. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
 3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę na realizację całości przedmiotu zamówienia.
 4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
 5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego Zaproszenia powinny zostać wypełnione przez Oferenta i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Oferenta w treści zgodnej
  z Zaproszeniem.
 6. Oferent  ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Z tytułu nieuwzględnienia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
 8. Ofertę należy sporządzić pisemnie lub elektroniczne w jednym egzemplarzu  w języku polskim.

 

 1.   IX.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
  1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.
  2. Należy podać cenę całkowitą netto oraz brutto  za realizację przedmiotu zamówienia.
  3. Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym Zaproszeniu, wszelkie zobowiązania Oferenta  oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent
   z tytułu należytej realizacji całości zamówienia. Złożenie oferty, której cena nie będzie ostateczna, kompletna i jednoznaczna będzie skutkować odrzuceniem oferty.
  4. Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku
   o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.), tzn.: Cena to wartość wyrażona
   w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

 

 1.    X.    OCENA OFERT:
  1. Oferty Oferentów, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu oraz, że spełniają warunki udziału w postępowaniu będą badane pod względem ich zgodności z wymogami Zamawiającego postawionymi w opisie przedmiotu zamówienia.
  2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta  wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
  3. Oferty, które nie będą odpowiadać wymogom określonym w niniejszym Zaproszeniu zostaną odrzucone, pozostałe oferty zostaną dopuszczone do oceny punktowej.
  4. Zamawiający dokona oceny punktowej złożonych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

 

Lp.

nazwa kryterium

waga kryterium

1.

cena netto oferty (C)

100

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach ww. kryteriów obliczoną w poniższy sposób:

 

C = (Cmin/Cof) x 100

gdzie:

C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena netto danej oferty

Cmin - najniższa cena netto wśród składanych ofert

Cof - cena netto danej oferty

 

 

 

 

 

 1.   XI.    INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
 2. Umowa zostanie podpisana z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 3. W przypadku, gdy Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert.

 

 1. XII.    UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

 

 1. XIII.    ZASTOSOWANE ŚRODKI UPUBLICZNIENIA INFORMACJI O ZAMÓWIENIU:
 1. Zamieszczanie Zapytania na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: www.riserdomy.pl
 2. Wysłanie zapytania do co najmniej 3 potencjalnych oferentów.

 

 1. XIV.    ZAŁĄCZNIKI:
 1. Załącznik nr 1. Wzór Formularza Ofertowego.
 2. Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

 

……………………………………………

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Pieczęć Oferenta

 

FORMULARZ OFERTOWY

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/RPO/WSL/3.3/2017

 

 

 

 1. Dane Oferenta:

Nazwa Oferenta

 

Adres siedziby

 

KRS

 

NIP

 

REGON

 

Adres e-mail

 

Nr telefonu

 

Nr faksu

 

 

 1. Cena:

2.1   Niniejszym zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w zapytaniu ofertowym nr nr 4/RPO/WSL/3.3/2017 z dnia 9.08.2017 r. w

 

Lp.

Przedmiot oferty

Cena jednostkowa netto (zł)

Ilość (szt.)

Wartość netto (zł)

1.

Laptop

 

10

 

2.

Monitor

 

10

 

3.

KVN

 

1

 

4.

Zasilacz UPS

 

1

 

 

        Łączna wartość przedmiotu zamówienia netto  wynosi: ………………………………………………………………… zł

 

        Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 3.    Parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj

Minimalne parametry techniczne

Zgodność minimalnych parametrów technicznych z przedmiotem zamówienia  (TAK/NIE)

Rozbieżności  - opis rozbieżności wraz
 z uzasadnieniem (wypełniać tylko w przypadku niezgodności minimalnych parametrów technicznych
z przedmiotem zamówienia

3.1

Lapotp - 10 sztuk

Nowy

 

 

 

3.2.

Monitor - 10 szt.

 

Nowy

 

 

 

3.3.

Przełącznik KVN - 1 szt.

 

Nowy

 

 

 

3.4.

Zasilacz UPS - 1 szt.

 

Nowy

 

 

 

 

 1. 4.    Termin związania ofertą:

Niniejszym oświadczam, iż pozostaje związany ofertą do dnia ………………………………………………….

 1. 5.    Gwarancja (w miesiącach):  ……………………………………
 2. 6.    Oświadczam iż zapoznałem się z warunkami niniejszego postępowania i nie zgłaszam do niego zastrzeżeń.

 

 

 

 

Miejscowość data                                                      

 

Podpis Oferenta


 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

 

 

Dane oferenta/Pieczęć Oferenta

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopniaw linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

 

 

Pieczątka Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

- zapytanie ofertowe nr 4.pdf

- formularz ofertowy 4.docx

Aktualne zapytania:

ZAPYTANIE nr 3/RPO/WSL/3.3/2017

  Jaworzno, 23.10.2017 r.   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr 3/ RPO/WSL/3.3/2017 w ramach projektu pn.   „Wdrożenie chmurowego sytemu informatycznego wykorzystującego wirtualne wymiary analityczne kompatybilne z workflow do zarządzania inwestycjami budowlanymi. ...

zobacz pełne zapytanie

Zapytanie nr 1/RPO/WSL/3.3/2017

Jaworzno, 12.07.2017 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr 1/RPO/WSL/3.3/2017w ramach projektu pn. „Wdrożenie chmurowego sytemu informatycznego wykorzystującego wirtualne wymiary analityczne kompatybilne z workflow do zarządzania inwestycjami budowlanymi.” złożonego w odpowiedzi na konkurs nrRPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17 w r ...

zobacz pełne zapytanie

Zapytanie 2/RPO/WSL/3.3/2017

Jaworzno, 28.08.2017 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr 2/RPO/WSL/3.3/2017w ramach projektu pn. „Wdrożenie chmurowego sytemu informatycznego wykorzystującego wirtualne wymiary analityczne kompatybilne z workflow do zarządzania inwestycjami budowlanymi.” złożonego w odpowiedzi na konkurs nrRPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17 w ramach ...

zobacz pełne zapytanie

Zapytanie 4/RPO/WSL/3.3/2017

Jaworzno, 18.04.2018r.   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr 4/RPO/WSL/3.3/2017 w ramach projektu pn.   „Wdrożenie chmurowego sytemu informatycznego wykorzystującego wirtualne wymiary analityczne kompatybilne z workflow do zarządzania inwestycjami budowlanymi” ...

zobacz pełne zapytanie

Informacja o wynikach postępowania 1/RPO/WSL/3.3/2017

Jaworzno, 2017-07-21   Uprzejmie informujemy, że wyłonionym dostawcą przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr 1/RPO/WSL/3.3/2017 została firma MEGATRONIK Modest Hebda. Uzasadnienie: oferta spełniła wszystkie warunki oraz uzyskała największą liczbę punktów.   ...

zobacz pełne zapytanie

Informacja o wynikach postępowania 3/RPO/WSL/3.3/2017

Jaworzno, 2017-11-27   Uprzejmie informujemy, że wyłonionym dostawcą przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr 3/RPO/WSL/3.3/2017 została firma MEGATRONIK Modest Hebda. Uzasadnienie: oferta spełniła wszystkie warunki oraz uzyskała największą liczbę punktów.   ...

zobacz pełne zapytanie

Informacja o wynikach postępowania 4/RPO/WSL/3.3/2017

Jaworzno, 2018-04-23   Uprzejmie informujemy, że wyłonionym dostawcą przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr 4/RPO/WSL/3.3/2017 została firma MEGATRONIK Modest Hebda. Uzasadnienie: oferta spełniła wszystkie warunki oraz uzyskała największą liczbę punktów.   ...

zobacz pełne zapytanie

Informacja o wynikach postępowania 2/RPO/WSL/3.3/2017

Jaworzno, 2017-10-03   Działając na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r. RISER.domy Sp. z o. o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania nr 2/RPO/WSL/3.3/2017 z dnia 2017-08-28 gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegające ...

zobacz pełne zapytanie

Witamy Państwa w RISER.domy!

Firma budowlana RISER.domy Sp. z o. o. powstała w oparciu o doświadczenie i sprawdzony schemat zarządzania spółki matki - RISER Sp. z o. o., która istnieje na rynku od 2005 r. Specjalizuje się w budowie domów jednorodzinnych dla Klientów indywidualnych z terenu Śląska i częściowo Małopolski.

Misja

Jesteśmy pewni, że budowa domu może być wspaniałą przygodą. Dbamy o to, aby nasi Klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie zarówno w trakcie budowy jak i po jej zakończeniu. Budujemy oraz projektujemy domy profesjonalnie i kompleksowo.

Dowiedz się więcej
firma budowlana riserdomy śląsk i małopolska

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.