Dlaczego warto z nami pracować?
Masz pytania? Zadzwoń
798 019 019
Wyślij wiadomość

Polityka prywatności

Wprowadzenie

W celu prowadzenia działalności gospodarczej w sposób profesjonalny na rynku budowlanym oraz dostarczania usług na najwyższym poziomie firma RISER.domy Sp. z o. o. gromadzi i przetwarza dane osobowe. Zebrane informacje na temat osób fizycznych pozwala nam zarządzać i skutecznie komunikować się z potencjalnymi i aktualnymi pracownikami, partnerami biznesowymi oraz inwestorami. Pragniemy zapewnić, że firma RISER.domy Sp. z o. o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania danych osobowych oraz szanuje ustawodawstwo polskie i europejskie w zakresie wytycznych związanych z bezpieczeństwem zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Pragnąć wypełnić obowiązek informacyjny, wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku oraz  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 25 maja 2018 roku, przedstawiamy poniższą politykę prywatności, w której publikujemy najważniejsze informacje dotyczące procesu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Podstawowe informacje

1)    Administratorem Danych Osobowych (w skrócie ADO), a więc podmiotem odpowiedzialnym za pozyskanie wymaganych zgód na przetwarzanie danych osobowych, zabezpieczenie danych i zgodne z literą prawa ich przetwarzanie, jest firma RISER.domy Sp. z o. o., NIP: 632-20-09-441, REGON 243243125, KRS 000045987, z siedzibą przy ulicy Inwalidów Wojennych 8, (43-603) Jaworznie.

2)    Korzystając z prawa, jakie nadaje administratorom danych osobowych ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku oraz późniejsze rozporządzenia ministrów celowych, firma RISER.domy Sp. z o. o. utworzyła w swojej strukturze stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Na to stanowisko w 9 września 2016 roku został powołany ABI Marcin Górski.

3)    Powołanie ABI zostało zgłoszone do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Na podstawie opinii GIODO  ABI firmy RISER.domy Sp. z o. o. stał się Inspektorem Ochrony Danych.

4)    Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się mailowo pod adresem: iodo@riserdomy.pl lub w siedzibie spółki.

5)    Do ustawowych obowiązków Inspektora należy:

 • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
 • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 UODO, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
 • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów zawierających dane wrażliwe

Do pozostałych obowiązków Inspektora należy:

 • organizacja bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych,
 • zapewnienie przetwarzania danych zgodnie z uregulowaniami polityki bezpieczeństwa informacji
 • wydawanie i anulowanie Upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenie Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,
 • inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych

Gromadzenie danych, przetwarzanie i wykorzystanie danych

1)    Firma RISER.domy Sp. z o. o.  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarza dane osobowe, które należą do osób fizycznych, a więc klientów firmy, pracowników, podwykonawców oraz interesantów

2)    Gromadzone dane trafiają do zbiorów zarejestrowanych przez Inspektora Danych Osobowych

3)    Przetwarzanie wszelkich danych odbywa się z poszanowaniem obowiązujących aktów prawnych, co oznacza, że podstawą prawną gromadzenia danych osobowych we wszystkich rejestrach Inspektora Danych Osobowych jest art. 23 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, który prezentuje warunki, w których przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne.

4)    Szczególnie szanujemy zapis art. 23 pkt 1 ust 1 UODO o konieczności otrzymania zgody na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą.

5)    W związku z powyższym firma RISER.domy Sp. z o. o. każdorazowo dopełnia obowiązku informacyjnego, wynikającego z art. 24 ust 1 UODO, a więc o:

 • adresie siedziby administratora danych osobowych
 • celu przetwarzania danych
 • prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawieniu
 • dobrowolności podania danych osobowych
 • oraz prawie do bycia zapomniany,

6)    Podstawa prawna gromadzenia zbioru, obowiązek informacyjny oraz konieczność zgody jest wymieniona przy każdym zbiorze w rejestrze Inspektora Ochrony Danych

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1)    Firma RISER.domy Sp. z o. o. nie prowadzi sprzedaży zebranych danych osobowych osobom trzecim

2)    Firma RISER.domy Sp. z o. o. nie prowadzi profilowania osób, których zebrane dane osobowe dotyczą

3)    Firma RISER.domy Sp. z o. o. może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych swoim partnerom biznesowym, jeśli cel powierzenia jest związany z prowadzoną działalnością, jak na przykład opieka medyczna, szkolenia BHP, obsługa prawna, księgowa, informatyczna

4)    Podstawą powierzenia przetwarzania danych osobowych partnerom biznesowych jest zawarcie umowy, której zapisy ustalają cel powierzenia przetwarzania danych osobowych, zakres i przedmiot

5)    Partnerzy biznesowi, przyjmujący dane osobowe do przetwarzania, zobowiązują się w powyższej umowie do przestrzegania przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do dostępu do danych osobowych, szkoleniu tych ludzi oraz opracowaniu polityki bezpieczeństwa

6)    Rejestr umów powierzenia danych osobowych prowadzi Inspektor Danych Osobowych

Zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych

1)    Firma RISER.domy Sp. z o. o.  stosuje wymagane ustawą oraz rozporządzeniami środki zabezpieczenia danych osobowych.

2)    Wśród zastosowanych środków można wyróżnić:

 • Personalne: dostęp do przetwarzania danych osobowych mają wybrani i przeszkoleni pracownicy firmy RISER.domy Sp. z o. o. Ewidencję upoważnionych do przetwarzania pracowników prowadzi Inspektor Danych Osobowych, jak również Inspektor przeprowadza regularne kontrole przestrzegania zapisów prawa dotyczących przetwarzania danych
 • Informatyczne: w wyznaczonych miejscach do przetwarzania i przechowywania danych osobowych wprowadzono monitoring wizyjny, kontrolę dostępu, zabezpieczenia antywirusowe i firewallowe, politykę haseł dostępu zgodną z wytycznymi Generalnego Inspektora Danych Osobowych, politykę kopię bezpieczeństwa
 • Techniczne: dostęp do miejsc, gdzie przechowywane są dane osobowe ma ograniczona ilość pracowników poprzez kontrolę dostępu lub politykę kluczy, obowiązuje zasada czystego biurka, w całej siedzibie firmy RISER Sp. z o. o. (gdzie przechowywane są dane osobowe) zainstalowane są czujki przeciwpożarowe, czujki antywłamaniowe, a budynek jest pod nadzorem grupy interwencyjnej lokalnego biura ochrony

Prawa posiadaczy danych osobowych

1)    Firma RISER.domy sp. z o. o. szanuje prawa dysponentów danych osobowych, w związku z czym informujemy, że każda osoba, której dane osobowe zostały przetworzone, ma prawo do:

 • Wglądu w zapisane dane osobowe na swój temat, ich aktualizację, częściowe lub całkowite usunięcie
 • Oczekiwania udowodnienia otrzymania zgody na przetwarzania danych osobowych (zasada dobrowolności i rozliczalności)
 • Ograniczenia zgody na przetwarzania danych osobowych (w przypadku uznania, że są one przetwarzania w zbyt szerokim zakresie)
 • Przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
 • Bycia całkowicie zapomnianym

 

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 2018-05-25

 

POLITYKA COOKIES

§1 Słowniczek

Cookies – tzw. ciasteczka, dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Infromacje w ciasteczkach pochodzą od Internautów, zwanych dalej Użytkownikami.

Serwis - wszystkie strony internetowe, których właścicielem lub zarządzą jest firma RISER.domy Sp. z o.o..

Właściciel - podmiot zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp, operator Serwisu www.riserdomy.pl z siedzibą przy ulicy Inwalidów Wojennych 8, 43-603 Jaworzno. 

§2 Wyłączanie ciasteczek

1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

3. W myśl nowelizacji ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Wyrażanie takiej zgody przy każdej wizycie Użytkownika w Serwisie mogłoby być odebrane jako uciążliwe. Od chwili uzyskania przez Użytkownika informacji o plikach cookies decyzja korzystania z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki jest traktowana jako świadomy wybór Użytkownika.

§3 Wykorzystanie plików cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową i reklamy, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb; 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

§4 Rodzaje plików cookies

1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2. W ramach Serwisu stosowane są następujące typy plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Wprowadzenie

W celu prowadzenia działalności gospodarczej w sposób profesjonalny na rynku budowlanym oraz dostarczania usług na najwyższym poziomie firma RISER.domy Sp. z o. o. gromadzi i przetwarza dane osobowe. Zebrane informacje na temat osób fizycznych pozwala nam zarządzać i skutecznie komunikować się z potencjalnymi i aktualnymi pracownikami, partnerami biznesowymi oraz inwestorami. Pragniemy zapewnić, że firma RISER.domy Sp. z o. o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania danych osobowych oraz szanuje ustawodawstwo polskie i europejskie w zakresie wytycznych związanych z bezpieczeństwem zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Pragnąć wypełnić obowiązek informacyjny, wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku oraz  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 25 maja 2018 roku, przedstawiamy poniższą politykę prywatności, w której publikujemy najważniejsze informacje dotyczące procesu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

 

Co oferujemy

Specjalizujemy się w projektowaniu i kompleksowej budowie domów. Swoją ofertę kierujemy do osób, które cenią jakość i rzetelność wykonawstwa, a także bezpieczeństwo zarówno w  trakcie budowy, jak i po zamieszkaniu w nowym domu.

Dowiedz się więcej

Etapy współpracy

Budowa domu jeszcze nigdy nie była tak prosta!

Krok 1

Wybierz gotowy projekt lub stwórz indywidualny

Krok 2

Ustalmy zakres i warunki współpracy

Krok 3

Zorganizujemy za Ciebie formalności - w tym pozwolenie na budowę

Krok 4

Przygotujemy dla Ciebie harmonogram prac

Krok 5

Czas na podpisanie umowy

Krok 6

Zorganizujemy plac budowy

Krok 7

Budujemy Twój dom kompleksowo

Krok 8

Podglądaj Swoją budowę 24/7

Krok 9

Odbieraj poszczególne etapy budowy

Krok 10

Przekazujemy gotowy budynek do użytkowania

Dowiedz się więcej

Dlaczego warto z nami budować?

Budując domy skupiamy się na bezpieczeństwie, spokoju i wygodzie naszych Klientów. Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu naszych pracowników nawet najbardziej wymagający Klienci mają pewność, że zaufali właściwym ludziom.

Dowiedz się więcej

Podgląd budowy online

Oferujemy unikalną na rynku usługę, umożliwiającą śledzenie postępu prac na budowie za pośrednictwem Internetu.

Dowiedz się więcej

Wycena budowy Twojego nowego domu

Zapytaj o niezobowiązującą wycenę Twojego domu! 

Zapytaj

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.